Accessibility / Deklaracja dostępności

The Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University Poznań undertakes to ensure the accessibility of its website in accordance with the provisions of the Law of April 4, 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. The accessibility statement applies to the website of the European Legal Studies coordinated by the Faculty of Law and Administration.

 •  Website publication date: 2020-03-05
 •  Date of last significant update: 2023-02-28

 

Compliance with the law

The website is partially compliant with the Law on Digital Accessibility of Public Entity Websites and Mobile Applications due to the incompatibilities or exclusions listed below.

Inaccessible content

 • not all videos have subtitles for people with hearing disabilities
 • some images do not have alternative text
 • lack of proper header structure for articles           
 • PDFs, DOCs, etc. – editors try to minimize the use of such files and embed texts directly into the site. A separate issue is the correct formatting of files so that they are accessible (e.g., they should have a tag structure, i.e., tagging)
 • the site contains PDF documents, which were created on the basis of poorly prepared word documents (the logical structure is not well marked) – or are scans of documents. To the extent possible, we will correct this and make efforts to ensure that new documents are prepared correctly.

Exclusions

Maps are exempt from accessibility requirements.

Preparation of the accessibility declaration

 • Declaration made on: 2023-02-28
 • The declaration was last reviewed and updated on: 2023-02-28

The declaration was prepared on the basis of self-assessment.

Feedback and contact information

Person responsible for handling comments and requests: Ryszard Hasala.

 •  E-mail: rh@amu.edu.pl
 •  Phone: 0618293105

Everyone has the right to:

 • make comments on the availability of the digital site or its element
 • make a request to ensure the availability of a digital site or its element
 • request that the inaccessible information be made available in another alternative form

The request must include:   

 • contact information of the person making the request
 • indication of the page or element of the page to which the request relates
 • indication of a convenient form of making the information available, if the request concerns making the inaccessible information available in an alternative form.

Consideration of the request should be carried out immediately, within 7 days at the latest. If, within this period, it is not possible to provide accessibility or provide access in an alternative form, it should take place within 2 months from the date of the request at the latest.

Complaints and appeals

If a public entity refuses to comply with a request to provide accessibility or an alternative means of accessing information, the requester may submit a request for the provision of digital accessibility of the website to the Vice-Rector responsible for digitization, Prof. Dr. Michal Banaszak: mbanasz@amu.edu.pl.

After exhausting the procedure indicated above, a request may also be submitted to the Ombudsman.

Everyone has the right to:

 • make comments on the accessibility of a digital site or its element,
 • make a request to ensure the accessibility of a digital site or its element,
 • request that the inaccessible information be made available in another alternative form.

The request must include:

 • contact information of the person making the request,
 • indication of the page or element of the page to which the request relates,
 • indication of a convenient form of making the information available if the request concerns making the inaccessible information available in an alternative form.

Consideration of the request should be carried out immediately, within 7 days at the latest. If within this period, it is not possible to provide accessibility or provide access in an alternative form, it should take place within 2 months from the date of the request at the latest.

Complaints and appeals

Complaints about the failure to meet these deadlines and the denial of a request can be submitted to the supervisory authority by mail or e-mail to:

 • Supervisory body: Office of the Ombudsman
 • Address: al. Solidarności 77
 • 00-090 Warsaw
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Phone: 0225517700

Complaints can also be made to the Ombudsman.

Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kierunku European Legal Studies prowadzonej przez Wydziału Prawa i Administracji UAM.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów           
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ryszard Hasała.
 • E-mail: rh@amu.edu.pl
 • Telefon: 0618293105

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć wniosek w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Prorektora właściwego ds. cyfryzacji, prof. dr hab. Michała Banaszaka: mbanasz@amu.edu.pl.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 0225517700

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.